Global menu

Our global pages

Close
 
Paweł Stykowski, Counsel

Paweł Stykowski

Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance
 • Consumer
 • Financial institutions
 • Financial services and markets regulation
 • Insurance and reinsurance

Practice notes

Paweł Stykowski is head of financial services and compliance practice at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

He specializes in financial services law, particularly insurance law and the law of financial instruments. He also handles consumer protection and compliance issues.

Paweł has 11 years of experience providing legal advice to the insurance and banking industry. Before joining Wierzbowski Eversheds Sutherland, he served as director of the legal department and compliance officer at an insurance company. Earlier, he advised financial institutions as outside counsel and as an in-house lawyer.

He works for leading companies from the financial sector. He is involved in implementation of new legal regulations and recommendations of the Polish Financial Supervision Authority (Insurance Distribution Directive, General Data Protection Regulation, amended Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Act). He advises on selection and implementation of insurance distribution models (sales by internet, phone, bancassurance and affinity). He drafts and reviews general and specific terms & conditions of insurance, insurance policies and related documents. He represents clients in proceedings before the Polish Financial Supervision Authority, the Office of Competition and Consumer Protection, the General Inspector of Financial Information, the Financial Ombudsman and the courts.

He is the author of numerous articles in leading dailies and industry publications.

Paweł is an honors graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, where he completed a one-year course in US law at the American Law Center in conjunction with the University of Florida. He also completed a year-long course in the UK in the Erasmus program, earning a diploma from Cardiff University Law School. He is also a political science graduate of the Institute of International Relations at the University of Warsaw.

Recent projects

 • Verifying and updating the systems for internal control, compliance and whistleblowing at two insurance companies
 • Preparing a set of AML and whistleblowing procedures for an obligated institution
 • Due diligence of an investment fund company
 • Representing an insurer in a case brought by an agent seeking a high amount of compensation for termination of the agency agreement
 • Conducting training on the Insurance Distribution Act, the Act on Consideration of Complaints by Financial Market Entities, and the AML/CFT Act
 • For several insurance companies, implementing an innovative service involving generation of monthly reports on changes in law

Paweł Stykowski jest radcą prawnym, szefem zespołu usług finansowych i compliance w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie usług finansowych, w szczególności prawie ubezpieczeniowym i instrumentów finansowych. Zajmuje się również prawem ochrony konsumentów i kwestiami compliance.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży ubezpieczeniowej i bankowej. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego i compliance officera w zakładzie ubezpieczeń. Wcześniej doradzał instytucjom finansowym zarówno z ramienia kancelarii, jak i jako prawnik wewnętrzny.

Pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego. Zajmuje się wdrażaniem nowych przepisów prawa i rekomendacji KNF (IDD, RODO, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Doradza przy wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu (sprzedaż przez Internet, telefon, bancassurance, affinity). Przygotowuje i weryfikuje projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, umów ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed KNF, UOKiK, GIIF, Rzecznikiem Finansowym oraz sądami.

Ma na swoim koncie liczne publikacje na łamach wiodących polskich dzienników oraz w prasie branżowej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Giełdy „Parkiet”, Monitor Prawniczy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy oraz Dziennik Ubezpieczeniowy). Jest pomysłodawcą kancelaryjnej Platformy LegalTech, oferującej narzędzia mające na celu zautomatyzowanie i ułatwienie pracy prawników in-house, szefów działów compliance oraz innych osób odpowiedzialnych za określone kwestie prawne w przedsiębiorstwach.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW i University of Florida oraz roczne studia w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus, gdzie uzyskał dyplom Cardiff University Law School. Jest również absolwentem nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

Ostatnie projekty

 • Przygotowanie e-narzędzia Outsourcing Scan, pozwalającego sprawdzić, czy umowa outsourcingu jest zgodna z prawem. Narzędzie znajduje się na kancelaryjnej Platformie LegalTech, której jest pomysłodawcą.
 • Weryfikacja i aktualizacja systemu kontroli wewnętrznej, compliance i whistleblowingu w dwóch zakładach ubezpieczeń
 • Przygotowanie kompletu procedur AML i whistleblowing dla instytucji obowiązanej
 • Due diligence towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Reprezentowanie zakładu ubezpieczeń w sprawie z powództwa agenta o znaczącej wysokości odszkodowanie za rozwiązanie umowy agencyjnej
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz AML
 • Wdrożenie dla kilku zakładów ubezpieczeń nowatorskiej usługi polegającej na generowaniu comiesięcznych raportów o zmianach w prawie