Global menu

Our global pages

Close
 
Katarzyna Wusaty, Senior Associate

Katarzyna Wusaty

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Energy and infrastructure

Practice notes

Katarzyna Wusaty is an attorney-at-law in the Governments & Energy team at Eversheds Sutherland Poland.

She specializes in energy law, including regulatory advisory for companies from the energy and gas sectors with particular emphasis on renewable energy. She has extensive experience in advising on contracts (PC, EPMS, O&M) in the energy industry, both at the stage of their negotiation and implementation. She works for leading companies in the energy sector.

She supports clients in administrative proceedings regarding granting concessions for trading in energy and gas, granting connection conditions, as well as in concluding grid connection agreements. She participated in projects related to the connection of offshore wind farms in the Baltic Sea to the grid. She prepared and negotiated specialized contracts for the fulfillment of regulatory obligations for clients operating on the energy and gas market. She also developed model contracts for the provision of energy distribution services as well as comprehensive agreements.

Katarzyna represented clients in proceedings before the President of the Energy Regulatory Office (URE), as well as in disputes with the President of the Energy Regulatory Office before the Competition and Consumer Protection Court. Her experience includes due diligence processes of solar and wind farms projects, and work on M&A transactions in the energy sector. She also has experience advising in the field of environmental protection law and electromobility. 

Before joining Eversheds Sutherland, she worked in renowned Polish law firms and as an in-house lawyer in companies from the energy sector.

Katarzyna is a member of the Warsaw Bar Association of Attorneys-at-Law and obtained the professional title of an attorney-at-law in 2015.

Selected projects

 • Advising a RES developer in numerous due diligence studies of solar farm projects
 • Advising a company, being a European leader on the energy market, in the implementation of an investment connected with the construction of energy-related infrastructure, including participation in the work on the preparation of a draft contract and in negotiating agreements with potential contractors (estimated project value over PLN 300 million) 
 • Participation in advising one of the largest Polish companies operating on the energy market in the field of a connection agreement to the transmission network of an offshore wind farm in the Baltic Sea
 • Comprehensive legal advice to Mostostal Warszawa S.A. in the implementation of the investment concerning the construction of units 5 and 6 of the Opole Power Plant (the contract value is approximately EUR 2.9 billion - it was the largest power plant project in those years on the Polish energy market) 
 • Advising a group of local government units in preparing a tender procedure for acquiring electric cars 
 • Participation in the preparation of the commentary to the act on renewable energy sources (RES), planned completion date: 2022

Katarzyna Wusaty jest radcą prawnym w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, w tym w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora energetyki i gazownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy zawieraniu kontraktów (typu EPC, EPMS, O&M) w branży energetycznej, zarówno na etapie ich negocjacji, jak i realizacji. Pracuje dla wiodących spółek z sektora energetycznego.

Wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących przyznania koncesji na obrót energią i gazem oraz udzielenia warunków przyłączenia, a także przy zawieraniu umów o przyłączenie do sieci. Uczestniczyła w projektach dotyczących przyłączenia do sieci morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Przygotowywała i negocjowała specjalistyczne umowy dotyczące realizacji obowiązków regulacyjnych dla klientów działających na rynku energii i gazu. Opracowywała również wzorce umów dotyczących świadczenia usług dystrybucji energii oraz umów kompleksowych.

Katarzyna reprezentowała klientów w postępowaniach przed Prezesem URE, a także w sporach z Prezesem URE przed SOKiK. Jej doświadczenie obejmuje udział w przeprowadzaniu badań due diligence, w szczególności farm fotowoltaicznych i wiatrowych (i ich projektów) oraz pracę przy transakcjach M&A w sektorze energetycznym. Posiada również doświadczenie w doradztwie z obszaru prawa ochrony środowiska i elektromobilności.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie w renomowanych polskich kancelariach prawnych, a także pracowała jako prawnik wewnętrzny w spółkach z sektora energetycznego.

Katarzyna jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a tytuł zawodowy radcy prawnego zdobyła w 2015 r.

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz dewelopera OZE w licznych badaniach due diligence projektów farm fotowoltaicznych
 • Doradztwo dla spółki będącej europejskim liderem na rynku energetycznym przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy infrastruktury okołoenergetycznej, w tym udział w pracach nad przygotowaniem projektu umowy oraz w negocjowaniu umowy z potencjalnymi wykonawcami (szacowana wartość projektu powyżej 300 mln zł)
 • Udział w doradztwie dla jednego z największych polskich przedsiębiorstw działających na rynku energii w zakresie umowy przyłączeniowej do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku
 • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Mostostal Warszawa S.A. przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy bloków 5 i 6 Elektrowni Opole (wartość kontraktu to około 2,9 mld euro – to największy projekt elektrowni w tamtych latach na polskim rynku energetycznym) 
 • Doradztwo na rzecz grupy jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu postępowania przetargowego dotyczącego pozyskania samochodów elektrycznych
 • Udział w przygotowaniu komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), planowany termin zakończenia prac: 2022