Global menu

Our global pages

Close
 
Aneta Ziemak-Majchrowska, Associate

Aneta Ziemak-Majchrowska

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Public procurement

Practice notes

Aneta Ziemak-Majchrowska is an attorney at law in the Governments & Energy team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in public contracts. She also deals with commercial law, negotiating and servicing agreements, as well as court and out-of-court dispute resolution. She also has extensive experience in providing comprehensive legal services to enterprises and public institutions.

She represents clients in disputes before common courts and the National Appeals Chamber. She advises clients in the energy, oil and gas, infrastructure, rolling stock, environment, medicine and justice sectors. Her experience also includes legal services for projects co-financed from EU funds, in the field of using funds and resolving disputes with entities granting state aid.

Aneta is a member of the District Bar Association in Warsaw.

Selected projects

  • Advising the contractor at the stage of the public procurement procedure and the implementation of the contract in the field of legal and tender services for public procurement procedures on behalf of the contracting authority as part of the construction of a CCGT unit
  • Providing comprehensive legal services, including in the field of public procurement law, labor law, representation before common courts of one of the courts in Warsaw and a research institute
  • Preparing and conducting public procurement procedures on behalf of the contracting authority under the EPCM project for the construction of a combined heat and power plant

Aneta Ziemak-Majchrowska jest adwokatem w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w kontraktach publicznych. Zajmuje się również prawem gospodarczym, negocjowaniem i obsługą umów, a także sądowym i pozasądowym rozwiązywaniem sporów. Posiada także bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi i Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza klientom z sektorów energetyki, ropy i gazu, infrastruktury, taboru kolejowego, środowiska, medycyny i wymiaru sprawiedliwości. Jej doświadczenie obejmuje również obsługę prawną projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, w zakresie wykorzystania środków i rozwiązywaniem sporów z podmiotami udzielającymi pomocy publicznej.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wybrane projekty

  • Doradztwo dla wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w zakresie obsługi prawnej i przetargowej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego w ramach budowy bloku gazowo-parowego
  • Kompleksowa obsługa prawna, w tym w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa pracy, reprezentacji przed sądami powszechnymi jednego z sądów w Warszawie oraz instytutu badawczego
  • Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego w ramach projektu EPCM dla budowy elektrociepłowni